Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesini ve Aydınlatma Metni

İnternetten Başvuru Halinde Kullanılabilecek Bilgilendirme ve Kabul Beyanını İçeren Metin Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere, kurum ve/veya kuruluşlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi ve/veya aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince işbu bilgilendirme yazısı ile şahsınızı bilgilendirir ve akabinde vereceğiniz açık rıza beyanıyla kişisel verilerinizin kanuna uygun şekilde işleneceğini bilgilerinize sunarız.

Öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 6. Maddesine göre;

• Kişilerin ırkı,
• Etnik kökeni,
• Siyasi düşüncesi,
• Felsefi inancı,
• Dini, mezhebi veya diğer inançları,
• Kılık-kıyafeti,
• Dernek, vakıf veya sendika üyeliği,
• Sağlığı,
• Cinsel hayatı,
• Ceza mahkumiyeti,
• Biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilmektedir. İşbu yazı neticesinde kabul etmeniz halinde vereceğiniz açık rıza beyanı ile kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilecektir. Ancak, kişisel verilerinizin işlenmesinden önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu ve bunları kullanabileceğinizin bilgisini de sizinle paylaşırız;
• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
• kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, Şirketimiz başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 3 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. İş başvurusu nedeniyle bu Bilgi Formu ve Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını hatırlatırız. Ancak her halde kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır. Bununla birlikte işbu Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamında verilen iznin, Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Şirketimiz tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Muvafakat Beyanı
yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak aşağıdaki maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:
• Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini,
• Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvafakatname ile bilgilendirildiğimi,
• Ayrıca Şirketiniz ile ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu formda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) rızalarını aldığımı,
• Bu İş Başvuru Formu’nda verdiğim bilgilerin/yazdıklarımın doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde iş başvurumun kabul edilmeyeceğini veya bu bilgilerin işe alındıktan sonra yanlış/eksik/gerçeğe aykırı olduğunun öğrenilmesi durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25 uyarınca hizmet akdimin ihbarsız ve tazminatsız sona erdirileceğini, işe alınmam halinde İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne göre çalışmayı kabul ettiğimi ve 2 aylık deneme süresine tabi olacağımı, • Bildirmiş olduğum referanslarım, sosyal medya hesaplarım, internet kayıtlarım, mali borçluluk bilgilerim, kamuya açık diğer kayıtlarım aracılığıyla, hakkımda bilgi toplanabileceğini.